Get it on Google Play

Get it on the App Store

Waarschuwing: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Ga naar de inhoud

Belangrijke update December 2017: Ortel Mobile NV diensten zullen  binnenkort  stoppen!

Als gevolg van de overname van Ortel Mobile NV door Lycamobile in Maart 2017, zal Ortel Mobile NV binnenkort zijn activiteiten in België staken. De mogelijkheid voor klanten om hun simkaart op te waarderen zal niet langer beschikbaar zijn na 31 Januari 2018. Ortel producten en diensten zullen na 31 Maart 2018 niet meer beschikbaar zijn in België .Ortel simkaarten zullen op 31.03.2018 vervallen.

 

De huidige algemene voorwaarden omvatten meerdere hoofdstukken. De begrippen gebruikt in deze algemene voorwaarden zijn gedefinieerd in hoofdstuk A. Hoofdstuk B is specifiek van toepassing op de mobiele telefonie diensten. Hoofdstuk C zet de algemene regels uiteen die van toepassing zijn op alle diensten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen (i) de bepalingen met betrekking tot een specifieke dienst of de eventuele Bijzondere voorwaarden en (ii) de voorwaarden vermeld in hoofdstuk C, hebben de Bijzondere voorwaarden steeds voorrang op de bepalingen met betrekking tot een specifieke dienst.
A. Definities
In de huidige algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Aanbieder van Inhoud: natuurlijke personen of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, beheer en de verdeling van Inhoud.
Algemene voorwaarden: huidige Algemene voorwaarden, waarvan de tekst verkrijgbaar is bij Ortel Mobile en raadpleegbaar is op www.ortelmobile.be.
Consument(en): iedere natuurlijke persoon die Klant is en die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden gebruik maakt van Diensten of Producten koopt.
Data Diensten: Mobiele Diensten die aan de Klant worden aangeboden door Ortel Mobile of door een Aanbieder van Inhoud en die het de Klant mogelijk maken via een mobiele telefoon toegang te krijgen tot het internet (publieke netwerk), intranet (bedrijfsnetwerken) of andere toepassingen (Blackberry, wap, MMS, SMS) via het Netwerk.
Data Overeenkomst: de overeenkomst die de Klant onderschrijft om gebruik te kunnen maken van Data Diensten. Diensten: het geheel van de diensten (Mobiel) waarop de Klant is ingeschreven.
Inhoud: de informatie die via het Internet (publieke netwerken), Intranet (bedrijfsnetwerken) of andere toepassingen ter beschikking wordt gesteld van de Klant, ongeacht de identiteit van de Aanbieder van de Inhoud.
Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of (feitelijke) vereniging die gebruik maakt van de Diensten en/of een Product koopt.
Ortel Mobile:.Ortel Mobile N.V.: Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen.
Mobiele Diensten: de dienst van mobiele telefonie en de bijkomende diensten die Ortel Mobile verstrekt.

Netwerk: het mobilofonienet van Ortel Mobile dat wordt gebruikt door Ortel Mobile voor de levering van Diensten.

Overeenkomst: de contractuele relatie tussen de Klant en Ortel Mobile in verband met de aankoop van de Producten en/of het gebruik van de Diensten. De Overeenkomst omvat de Algemene voorwaarden en eventueel de Bijzondere voorwaarden en technische specificaties.

Product(en): de verzamelnaam voor één of meerdere producten die de Klant bij Ortel Mobile koopt of ter beschikking krijgt.
SIM kaart: de chipkaart die door Ortel Mobile ter beschikking wordt gesteld van een Klant en die moet worden ingebracht in de mobiele telefoon van de Klant om gebruik te kunnen maken van het mobiele Netwerk.

SMS: korte tekstboodschappen van maximaal 160 karakters per eenheid die de Klant kan verzenden en ontvangen via zijn mobiele telefoon.

Voorafbetaalde belwaarde: de voorafbetaalde belwaarde die de Klant door gebruik van zijn SIM kaart toegang verleent tot bepaalde Mobiele Diensten ten belope van deze voorafbetaalde waarde, en waarvoor geen factuur wordt uitgeschreven.


B. Mobiele telefonie

B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures
De Klant kan toegang krijgen tot de Mobiele Diensten door de aankoop van een voorafbetaalde belwaarde.

B.1.1. Voorafbetaalde belwaarde
Een Voorafbetaalde belwaarde geeft de Klant ten belope van het bedrag van deze belwaarde rechtstreeks toegang tot een aantal Mobiele Diensten. De beschikbare Mobiele Diensten en de toepasselijke tarieven variëren naargelang het type van de gekozen Voorafbetaalde belwaarde. Meer informatie hierover is beschikbaar bij Ortel Mobile, en op de website van het betrokken product via www.ortelmobile.be. De Voorafbetaalde belwaarde is een product dat is voorbehouden aan Consumenten, met uitsluiting van professionele gebruikers, waarvoor derhalve nooit een factuur wordt afgeleverd.

B.1.2. De Klant kan oproepen verrichten met het hem toegewezen oproepnummer, zolang de Voorafbetaalde belwaarde niet volledig is opgebruikt of definitief is verloren gegaan overeenkomstig artikel B.2.2. van de Algemene voorwaarden. Zolang Ortel Mobile dit nummer niet heeft ingetrokken overeenkomstig artikel B.2.2. van de Algemene voorwaarden, kan de Klant oproepen blijven ontvangen in België.

B.1.3 De Klant heeft nooit recht op enige terugbetaling van de niet opgebruikte Voorafbetaalde belwaarde, zelfs niet in geval van toepassing van artikel B.2.2. van de Algemene voorwaarden.

B.1.4. De Klant die gebruik maakt van voorafbetaalde belwaarde maar zich niet heeft geregistreerd bij Ortel Mobile, aanvaardt dat zijn identiteit derhalve niet gekend is door Ortel Mobile en dat Ortel Mobile bijgevolg niet in staat is om aan deze Klant enige informatie over te maken, zelfs niet als het om verplichte informatie gaat, tenzij op heel summiere wijze via een SMS.

B.2. Prestaties van Ortel Mobile
B.2.1. Roaming en internationale oproepen
Afhankelijk van de opties, een eventuele waarborg of voorschot, het type Voorafbetaalde belwaarde, of de periode gedurende dewelke een Klant reeds Klant is, biedt Ortel Mobile de mogelijkheid aan de Klant om oproepen te doen vanuit, of te ontvangen in een aantal andere landen dan België (“roaming”), of om oproepen te verwezenlijken vanuit België naar een aantal buitenlandse netwerken (internationale oproepen). De lijst van deze landen en de prijzen die worden aangerekend voor deze roaming-diensten en internationale oproepen zijn beschikbaar via de Ortel Mobile helpdesk en op de website van het betrokken product via www.ortelmobile.be. De roaming- en internationale tarieven worden voortdurend aangepast in functie van de akkoorden die Ortel Mobile hiertoe sluit met haar partners. Dit brengt met zich mee dat deze tarieven kunnen veranderen terwijl de Klant in het buitenland is. Naargelang het land waar de Klant verblijft, zal de SIM-kaart al dan niet automatisch een netwerk van een partner van Ortel Mobile selecteren. Het blijft voor de Klant echter altijd mogelijk om manueel een ander netwerk naar keuze te selecteren, op voorwaarde dat Ortel Mobile in dat land een roamingovereenkomst heeft afgesloten met de operator van dat andere netwerk. Indien de Klant wenst te genieten van specifieke tarieven van een van de roaming partners van Ortel Mobile, moet hij het juiste netwerk kiezen van zodra hij in dat land is aangekomen. De netwerkdekking en de beschikbaarheid van de dienst in het buitenland zijn volledig afhankelijk van de buitenlandse operator wiens netwerk wordt gebruikt, en Ortel Mobile kan daarom geenszins verantwoordelijk worden gesteld in geval van storing of van onvoldoende kwaliteit van de Diensten in het buitenland.

B.2.2. Oproepnummer
Ortel Mobile verbindt zich ertoe om de SIM kaart zo snel mogelijk te activeren. Ten laatste bij activering wordt één oproepnummer per aansluiting toegekend aan de Klant. De Klant heeft niet het recht om een bepaald nummer op te eisen (behalve in geval de Klant zijn nummer overdraagt van een andere mobiele operator naar Ortel Mobile, in welk geval hij het nummer dat oorspronkelijk door die andere operator was toegekend, kan behouden), noch om achteraf te laten wijzigen. Op het einde van de Overeenkomst verliest de Klant zijn nummer definitief behalve indien hij vraagt zijn nummer te behouden conform de procedure die inzake nummeroverdraagbaarheid bij Ortel Mobile geldt. In ieder geval heeft Ortel Mobile steeds het recht om het nummer van de Klant te wijzigen om dwingende dienstredenen op voorwaarde dat de Klant hiervan minstens twee (2) maanden op voorhand verwittigd wordt. In geen geval zal Ortel Mobile hiervoor een vergoeding aan de Klant verschuldigd zijn.

In het geval van voorafbetaalde belwaarde, aanvaardt de Klant:
enerzijds dat de voorafbetaalde belwaarde geldig blijft voor een periode van zes (6) maanden volgend op de aankoop van de belwaarde; anderzijds dat Ortel Mobile het recht heeft om op elk ogenblik een oproepnummer terug te nemen (met als gevolg dat het oproepnummer definitief verloren gaat voor de Klant) indien de Klant gedurende de zes (6) maanden volgend op de aanschaffing van de SIM kaart of op de laatste aankoop van Voorafbetaalde belwaarde voor die SIM kaart, geen belwaarde heeft herladen.

Een wijziging van de toepasselijke voorwaarden door Ortel Mobile (met inbegrip van, doch niet beperkt tot een wijziging van de toepasselijke binnenlandse tarieven) zal in geen geval de rechten van de Klant verminderen met betrekking tot de belwaarde die vóór de wijziging werd aangekocht. Op voorafbetaalde belwaarde die werd aangekocht vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden, blijven de vroegere voorwaarden van kracht tot de volgende herlading die na de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden plaatsvindt. De Klant wordt geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard enkel en alleen door het aankopen van nieuwe voorafbetaalde belwaarde.
B.3. Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van de Klant
B.3.1. SIM kaart – PIN code
B.3.1.1. Om misbruiken te voorkomen, dient de Klant onmiddellijk bij ontvangst van zijn SIM kaart de standaard PIN code (0000) om te vormen tot een persoonlijke geheime PIN code. De Klant is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze code en zal er dus op letten geen te eenvoudige code te kiezen (zoals bijvoorbeeld 1111, 2222 of 1234).
B.3.1.2. Ortel Mobile is en blijft de enige eigenaar van de SIM kaart die aan de Klant wordt bezorgd. De Klant blijft in elk geval als enige verantwoordelijk ten opzichte van Ortel Mobile voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst. De Klant moet de SIM kaart als een goede huisvader gebruiken. Elke poging tot kopiëren van de technische identificatiegegevens van de SIM kaart en elk frauduleus gebruik van de SIM kaart is verboden, en zal aanleiding geven tot het intrekken van het oproepnummer dat aan de SIM kaart verbonden is onverminderd de andere maatregelen die Ortel Mobile kan nemen jegens de Klant.
B.3.1.3. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de SIM kaart blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling van de gespreks- en andere kosten, totdat de Klant de schorsing van de Mobiele Diensten telefonisch heeft gevraagd aan Ortel Mobile. Dit verzoek dient schriftelijk bevestigd te worden door de Klant binnen de acht (8) dagen na de telefonische melding. Op verzoek van Ortel Mobile, moet de Klant het nummer van het proces-verbaal van aangifte van het verlies of de diefstal bij de politie meedelen. De geldigheidsduur van in de tijd beperkte Voorafbetaalde belwaarde wordt niet geschorst en loopt dus af op de oorspronkelijk voorziene datum. Op aanvraag van de Klant en mits betaling van de kost ervan bezorgt Ortel Mobile een nieuwe SIM-kaart aan de Klant.
B.3.2. Mobiele telefoon
B.3.2.1. De Klant zal de Mobiele Diensten slechts gebruiken via een telefoon die voldoet aan de Belgische en Europese normen, en die aangepast is aan het Netwerk en aan de diensten waar de Klant gebruik van wenst te maken. Zelfs indien de telefoon van de Klant is aangepast aan het Netwerk, garandeert Ortel Mobile niet dat alle functies van de telefoon kunnen worden gebruikt. De Klant zal zich strikt houden aan de gebruiksaanwijzing van zijn GSM. De Klant moet zelf instaan voor de vervanging van zijn GSM wanneer deze om technische redenen eigen aan het toestel geen toegang krijgt tot het Netwerk of niet geschikt is om bepaalde Data Diensten te gebruiken. Het gebruik van elk ander toestel, inclusief het gebruik van SIM-boxen of GSM-gateways, is verboden, behoudens in het geval dat Ortel Mobile hiertoe een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft en het IMEI-nummer van het betrokken toestel of de betrokken SIM-box door Ortel Mobile werd geregistreerd. De Klant aanvaardt dat oproepen vanuit, of naar niet-toegelaten toestellen automatisch en zonder enige voorafgaande waarschuwing kunnen worden geblokkeerd en dat dergelijk gebruik Ortel Mobile het recht geeft om de Mobiele Diensten onmiddellijk en zonder enige voorafgaande waarschuwing te schorsen en/of te beëindigen.

B.3.2.2. Ortel Mobile wijst erop dat niettegenstaande de uitstekende kwaliteit van het Netwerk het voor haar niet mogelijk is om in alle omstandigheden een perfecte dekking over het hele Belgische grondgebied te waarborgen.
B.3.2.3. De Klant erkent op de hoogte te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van GSMs (in het bijzonder bij het besturen van een voertuig, bij het tanken of in de buurt van brandstoffen en/of explosieven), evenals van de storingen die het gebruik kan veroorzaken op medische apparatuur en in vliegtuigen.
B.3.3. Versturen van tekst- of gesproken berichten
B.3.3.1. Het is de Klant verboden om via het Netwerk tekstberichten of gesproken berichten te sturen naar groepen van meer dan twintig (20), al dan niet vooraf geïdentificeerde gebruikers van een GSM.
B.3.3.2. Tenzij de bestemmeling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, is het de Klant verboden om via het Netwerk tekstberichten of gesproken berichten naar derden te sturen die enige commerciële boodschap bevatten.
B.4. Gebruik van Mobiele Diensten voor specifieke doeleinden
Tenzij Ortel Mobile uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft, is het de Klant onder alle omstandigheden verboden om de hem toegewezen SIM kaarten en/of Mobiele Diensten op enige wijze te verkopen, weg te geven, onder te verhuren of op enige andere wijze te commercialiseren, zij het in hun geheel of gedeeltelijk, (bijvoorbeeld met behulp van een SIM-box).

C. Algemeen
C.1. Inspanningsverbintenis
Inzake de levering van de Diensten heeft Ortel Mobile slechts een inspanningsverbintenis. Ortel Mobile zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de goede werking van de Diensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Ortel Mobile bepaalt zelf de technisch meest aangewezen middelen om de Diensten te leveren, maar heeft geen enkele verplichting om het Netwerk uit te breiden of de netwerkcapaciteit te verhogen. Ortel Mobile garandeert geen continu en ongestoord gebruik van de Diensten, noch de zekerheid dat alle door middel van de daarvoor geschikte mobiele apparatuur verzonden en ontvangen gegevens ononderbroken, in de juiste vorm en binnen een bepaalde tijdspanne afgeleverd kunnen worden. Indien gebruik wordt gemaakt van het internet of vergelijkbare netwerken kunnen storingen en/of de niet beschikbaarheid van de verbindingen met andere telecommunicatienetwerken het gebruik van sommige Diensten belemmeren.

C.2. Aansprakelijkheid van ORTEL MOBILE
C.2.1. Ortel Mobile verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen aan te wenden om elke storing voor de Klant te voorkomen en om, in geval er zich toch storingen zouden voordoen, alle redelijke maatregelen te nemen om de door de Klant geleden schade te beperken. De Klant begrijpt en aanvaardt dat Ortel Mobile niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die de Klant
lijdt tengevolge van (gedeeltelijk) externe factoren en/of handelingen van de Klant zelf, waaronder ondermeer, doch niet beperkt tot:
a) storingen of kwaliteitsgebreken van de Diensten wegens externe factoren (zoals bijvoorbeeld: storingen of kwaliteitsgebreken in netwerken en installaties van derden die door Ortel Mobile worden gebruikt; storingen of kwaliteitsgebreken ten gevolge van obstakels die draadloze communicatie bemoeilijken; maatregelen opgelegd door Belgische of Europese overheden);
b) genotstoornis te wijten aan onderhouds-, verbeterings- en/of uitbreidingswerken van het Netwerk, de terminal of andere installaties van Ortel Mobile;
c) het slecht of foutief gebruik van de Diensten door de Klant;
d) de slechte werking van de (mobiele) telefoon. In geval van slechte werking van, of afstellingproblemen in verband met zijn apparatuur moet de Klant zich uitsluitend tot de verkoper of fabrikant van die apparatuur wenden, en niet tot Ortel Mobile;
e) het gebruik door de Klant van een (mobiele) telefoon, (i) in strijd met de gebruiksaanwijzing of de Overeenkomst, of (ii) die niet werd goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke normen, of (iii) zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen tegen virussen, inbraken door derden etc;
f) de tussenkomst van derden niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen van Ortel Mobile;
g) het gebruik of misbruik van de PIN code of het paswoord van de Klant (i) tengevolge van de vrijwillige of onvrijwillige kennisgeving van deze code of dit paswoord aan een derde, (ii) indien de Klant de standaard PIN code niet onmiddellijk omvormde tot een persoonlijke PIN code, of (iii) indien de Klant de standaard PIN code omvormde tot een eenvoudige persoonlijke PIN code (bv. 1234, 5555, …).

C.2.2. In geen geval kan Ortel Mobile aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse en/of gevolgschade die de Klant lijdt uit hoofde van de Overeenkomst, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot verlies van winst of omzet, onderbreking van activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens enz.

C.2.3. Ortel Mobile kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor:
a. de inhoud van de gesprekken gevoerd in het kader van de Diensten;
b. de transacties afgesloten door de Klant en een derde en de diensten geleverd door derden of toegankelijk via de Diensten;
c. de inhoud, de integriteit of de juistheid van de gegevens verstuurd via de Diensten en de informatie door derden geleverd of toegankelijk via de Diensten;
d. een eventuele schending van de vertrouwelijkheid van de gegevens verstuurd via de Diensten;
e. de schade aan of het verlies van de gegevens verstuurd via de Diensten.
C.2.4. Behalve in geval van bedrog of ernstige fout van Ortel Mobile of van een van haar werknemers, en onverminderd toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van Ortel Mobile in het algemeen, en voor elk geval waarin zij eventueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, beperkt tot maximum vijf maal het maximale opwaardeerbedrag van de Klant, zonder dat dit bedrag hoger kan zijn dan vijftigduizend euro (50.000 €).

C.3. Aankoop van een Product - Garanties
C.3.1. Elk Product – behoudens de SIM kaart– wordt eigendom van de Klant vanaf de aankoop ervan door de Klant. De Klant draagt vanaf dat ogenblik het risico van diefstal of verlies van het Product, en kan in dit verband geen enkel recht doen gelden ten opzichte van Ortel Mobile. Niettegenstaande het feit dat de Klant eigenaar is van het Product, is het hem verboden de specifieke instellingen
ervan te wijzigen. In geval van miskenning van dit verbod, zal de goede werking van de Dienst niet meer gegarandeerd kunnen worden.
C.4. Persoonsgegevens – Bescherming van de privacy
C.4.1. De gegevens van persoonlijke aard, daarin begrepen de elektronische gegevens (e-mailadres, telefoonnummer, login code, paswoord enz.) die de Klant aan Ortel Mobile meedeelt of die Ortel Mobile toekent aan de Klant, en de gegevens met betrekking tot oproepen, oproepnummer en transitvolumes, locatie en tijdstip van oproepen, worden opgenomen in de gegevensbestanden van Ortel Mobile. Ortel Mobile is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en de daarbijhorende gegevensbestanden bevinden zich op de maatschappelijke zetel van Ortel Mobile. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, en van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005. Deze gegevens, die gedeeld mogen worden met andere vennootschappen van de KPN Groep waartoe Ortel Mobile behoort en/of met vennootschappen waarmee Ortel Mobile een overeenkomst voor levering van diensten heeft afgesloten, worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst (onder meer het opslaan van tekst- en stemberichten of het aanbieden van locatiegebonden diensten), Klantenbeheer (zoals het opstellen en verzenden van facturen, opvolging, ontvangst, nazicht en eventueel invordering van betalingen, beheer van geschillen), fraudepreventie en het voorkomen en opsporen van inbreuken, evenals marketing en marktonderzoek met betrekking tot de Diensten en Producten. In het laatste geval mogen de gegevens aan marktonderzoeksbureaus meegedeeld worden.
Indien de Klant gebruik wenst te maken van bepaalde Data Diensten, kan het noodzakelijk zijn dat Ortel Mobile bepaalde persoonsgegevens specifiek moet verwerken opdat de Klant toegang zou kunnen krijgen tot Inhoud die bepaalde Aanbieders van inhoud aanbieden.
Mits een gedateerd en ondertekend verzoek aan het adres van de maatschappelijke zetel van Ortel Mobile, kan de Klant inzage hebben in de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en in de bestanden van Ortel Mobile opgenomen zijn, en hun wijziging vragen. Op dezelfde manier kan de Klant zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, inclusief zijn elektronische gegevens, voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden.

In het kader van haar wettelijke verplichting hulpdiensten en gerechtelijke instanties bij te staan, behoudt Ortel Mobile zich het recht voor bepaalde persoonlijke gegevens aan de overheid of aan daartoe bevoegde personen mee te delen.

Verschillende persoonsgegevens (bijvoorbeeld localisatiegegevens) kunnen door Ortel Mobile worden anoniem gemaakt (waardoor zij geen persoonsgegevens meer zijn) en die anonieme gegevens kunnen door Ortel Mobile worden gebruikt voor statistische doeleinden, worden doorgegeven aan derden of gecommercialiseerd.

Door zijn gegevens van persoonlijke aard mee te delen, geeft de Klant Ortel Mobile uitdrukkelijk de toestemming om over te gaan tot de verwerkingen die hierboven beschreven worden, met het oog op de hierboven beschreven doeleinden.
De Klant kan omtrent de gegevensbanken die het voorwerp zijn van het huidige artikel ook bijkomende informatie verkrijgen door zich te richten tot het Openbaar Register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
(www.privacycommission.be).
C.4.2. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat oproepen van en naar Ortel Mobile voor doeleinden van training en controle kunnen worden meebeluisterd door andere werknemers of consultants van Ortel Mobile dan het rechtstreekse aanspreekpunt van de Klant, of kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van commerciële transacties.
C.4.3. De Klant aanvaardt dat Ortel Mobile, op verzoek van de ombudsdienst voor telecommunicatie, van de FOD Economie of van gelijk welke bevoegde overheid, kennis neemt van de inhoud van de communicaties die het voorwerp uitmaken van een klacht of van een betwisting, en die inhoud in voorkomend geval overmaakt aan die instanties.
C.5. Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van de Klant
C.5.1. Informatie
De Klant erkent vóór het afsluiten van de Overeenkomst alle vereiste informatie te hebben ontvangen met betrekking tot de Diensten en de Producten.
C.5.2. Zorgvuldig gebruik
De Klant verbindt zich ertoe de Diensten en de Producten te gebruiken als een normaal zorgvuldige gebruiker, met naleving van de Overeenkomst, de toepasselijke wettelijke bepalingen en de gebruiken inzake openbare orde en goede zeden. De Klant is verantwoordelijk voor de bewaking van zijn installatie. Hij verzekert zich ervan dat geen enkele andere persoon toegang heeft tot de Diensten zonder zijn toestemming.

Zo is het onder meer verboden voor de Klant om de Diensten te gebruiken om onrechtmatige daden te plegen of onwettige informatie te verspreiden, waaronder wordt begrepen onrechtmatige toegang te verkrijgen tot gegevens van de aangesloten netwerken, inbreuk te plegen op de goede werking van de Diensten, het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor andere gebruikers in gevaar te brengen,de integriteit van informaticagegevens te beschadigen of te vernietigen, het ongevraagd
verzenden van grote hoeveelheden informatie met dezelfde inhoud (spamming), het lastigvallen van personen en het verspreiden van pornografie of teksten of afbeeldingen van racistische aard, materiaal dat een aanslag vormt op de goede zeden of het provoceren tot het plegen van misdaden en wanbedrijven, aanzetten tot onwettelijke kansspelen en weddenschappen, enz.

De Klant verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten die desgevallend verbonden zijn aan de Diensten of aan de data die in het kader van een Dienst worden verwerkt, te eerbiedigen. In dit opzicht informeert Ortel Mobile de Klant, die aanvaardt dat alle handelsnamen, logo’s, benamingen en merken die door Ortel Mobile worden gebruikt in het kader van de Diensten, beschermd zijn onder het merkenrecht en het gebruik ervan door de Klant verboden is.

C.5.3. Normaal gebruik in het kader van een onbeperkt aanbod
Verschillende bepalingen van deze Algemene voorwaarden verwijzen naar een ‘normaal persoonlijk privé-gebruik’ of naar een ‘normaal professioneel gebruik’ in het kader van een onbeperkt aanbod.
De begrippen ‘normaal persoonlijk privé-gebruik’ of ‘normaal professioneel gebruik’ betekenen het volgende:
Normaal persoonlijk privé-gebruik of normaal professioneel gebruik in het kader van een onbeperkt aanbod laten een zeer intensief gebruik van de betreffende Diensten toe. Slechts in geval van fraude (zoals o.a.: commercieel gebruik van het contract, in het bijzonder voor call center of simbox doeleinden, en/of het ter beschikking stellen aan derden), oneerlijk gebruik of, meer algemeen, een gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik dat mag worden verwacht van een Klant (bijvoorbeeld het gebruik van de mobiele telefoon als babyfoon) is er sprake van een niet normaal gebruik. Behoudens in geval van specifieke promoties die uitdrukkelijk zouden afwijken van de hieronder bepaalde grenzen, zal het gebruik als frauduleus beschouwd worden indien de Klant bijvoorbeeld: Met betrekking tot Mobiele Diensten: - regelmatig meer dan 6 uur per dag en/of 30 uur per week belt; of - regelmatig meer dan 3 uur ononderbroken belt en/of met gedurende meer dan 3 uur ononderbroken achtereenvolgende gesprekken voert die meteen na onderbreking hervat worden; of - meer dan 300 SMS’en per dag en/of 5000 SMS’en per maand verstuurt. In elk van deze gevallen behoudt Ortel Mobile zich het recht voor om het leveren van de Diensten te beperken of de Overeenkomst op te schorten en/of te beëindigen.

C.5.4. Aansprakelijkheid
C.5.4.1. De Klant blijft als enige verantwoordelijk ten opzichte van Ortel Mobile voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.

C.5.4.2. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Ortel Mobile lijdt ten gevolge van een inbreuk door de Klant op één van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

C.6. Tarieven - Prijsindexering

C.6.1. De verschillende Tariefplannen met betrekking tot de verschillende Diensten kunnen worden bekomen op www.ortelmobile.be.

C.6.2. Verschillende Tariefplannen voorzien in de mogelijkheid om door de Klant niet opgebruikte belwaarde over te dragen naar de volgende maand. In dergelijk geval verloopt het gebruik van de belwaarde als volgt: de Klant gebruikt eerst de belwaarde van de ‘nieuwe’ maand op en pas daarna wordt gebruik gemaakt van de overgedragen belwaarde van de vorige maand.

C.6.3. Ortel Mobile mag de prijzen in de Tariefplannen één keer per jaar, in de loop van de maand januari, herzien en aanpassen aan de index van de consumptieprijzen. Aangezien dit een indexering is in de zin van artikel 108§2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en geen tariefverhoging, heeft de Klant niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

C.6.4. Niet opgebelde gratis minuten vervallen bij elke herlaadbeurt.
C.7. Overdracht van de Overeenkomst
C.7.1. Ortel Mobile kan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de instemming van de Klant. Deze overdracht kan evenwel geen vermindering van de garanties van de Klant tot gevolg hebben.
C.7.2. De Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst slechts aan een derde overdragen, geheel dan wel gedeeltelijk, mits (i) de voorafgaande en schriftelijke instemming van Ortel Mobile, en (ii) zowel de Klant als de overnemer het hiertoe bestemde Ortel Mobile overdrachtformulier volledig ingevuld en ondertekend aan Ortel Mobile overgemaakt hebben.
C.8. Schorsing van de Diensten
C.8.1. Door Ortel Mobile
Ortel Mobile kan de Diensten (met inbegrip van de bijkomende diensten, de opties, de roaming en/of de internationale communicaties), na het versturen van een voorafgaande kennisgeving aan de Klant, geheel of gedeeltelijk weigeren of schorsen in elk van de volgende gevallen:
• indien de Klant zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet naleeft, of indien hij gebruik maakt van de Diensten in strijd met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen;
• in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuurbedrag voor een Dienst binnen de betalingstermijn, of in geval van insolvabiliteit of vermoeden van kennelijke insolvabiliteit;
• in geval van fraude, of van vermoeden van kennelijke fraude;
• indien de Klant foute, onvolledige of valse informatie gaf;
• indien de Klant weigerde om bepaalde waarborg of voorschot te betalen;
• in geval van abnormaal verbruik door de Klant (oproepen, zeer hoge volumes downloads, ...);
• indien Ortel Mobile vaststelt dat de (mobiele) telefoon storingen kan veroorzaken op het Netwerk of niet goedgekeurd is overeenkomstig de toepasselijke normen;
• op grond van de wettelijk bepaalde verplichte vereisten in verband met het Netwerk of de installaties van Ortel Mobile;
• in geval van niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen onder een andere overeenkomst met Ortel Mobile.

Ortel Mobile kan de Diensten ook met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk schorsen in de volgende gevallen:
• op grond van wettelijk bepaalde vereisten;
• in geval de goede werking van het Netwerk of haar installaties in gevaar wordt gebracht;
• in geval van contractbreuk of niet-betaling;
• in geval van ontdekte of vermoede fraude die van dergelijke aard is dat het niet schorsen van de Diensten voor Ortel Mobile en/of voor derden ernstige gevolgen zou kunnen hebben;
• in geval van faillissement, verzoek om uitstel van betaling, vereffening of ontbinding van de Klant, of van een onherstelbare inbreuk op de Overeenkomst.

In geval van schorsing met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande kennisgeving, zal Ortel Mobile op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Klant binnen de drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvraag de nodige uitleg verschaffen.
In de hogervermelde gevallen van schorsing heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding vanwege Ortel Mobile, behoudens in geval van een onterechte of ongegronde schorsing. Daarnaast blijft de Klant gehouden aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, betalingsverplichtingen inbegrepen. De schorsing wordt opgeheven zodra Ortel Mobile het bewijs ontvangt dat de situatie is geregulariseerd. De kosten van deactivering en activering kunnen aan de Klant aangerekend worden.
C.9. Wijzigingen door Ortel Mobile
C.9.1. Ortel Mobile zal de Klant ten minste één maand voor de inwerkingtreding van een wijziging van de Overeenkomst, van een tarief verhoging (andere dan een verhoging van roamingtarieven) of van een wijziging van de technische kenmerken van de Ortel Mobile Diensten, naar behoren in kennis stellen indien de voorziene wijziging of verhoging implicaties heeft voor de Klant. De Algemene voorwaarden kunnen steeds worden geraadpleegd op de website www.ortelmobile.be en de tarieven kunnen worden geraadpleegd op de site van de berokken producten via www.ortelmobile.be.
C.9.2. De Klant die gebruikt maakt van Diensten door middel van voorafbetaalde belwaarde en die de aangekondigde tariefverhoging of wijziging van de Overeenkomst of van de technische kenmerken niet aanvaardt, zal in geen geval recht hebben op terugbetaling van de reeds gekochte voorafbetaalde belwaarde. De Klant die voorafbetaalde belwaarde oplaadt nadat de wijzigingen waren aangekondigd, wordt onweerlegbaar vermoed de wijzigingen te hebben aanvaard.

C.10. Vragen, klachten en geschillen
C.10.1. De Klant kan met schriftelijke vragen en klachten betreffende de Diensten of met meldingen van diefstal, verlies of defect van een SIM-kaart, terecht bij de klantendienst van Ortel Mobile die instaat voor het betreffende Product of de Dienst. Dit kan via een van de volgende kanalen:
Per brief naar correspondentie-adres: Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen
Per email : info@ortelmobile.be
Per telefoon :078 050 010 (zie C.10.4. voor meer details)
Met een Ortel Mobile nummer: 1976 (gratis)

C.10.2. Ortel Mobile verbindt zich ertoe om de problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de Klant niet tevreden is met de oplossing geboden door Ortel Mobile, of wanneer de Klant het slachtoffer is van kwaadwillige oproepen, kan hij zich wenden tot de ombudsdienst voor telecommunicatie: Koning Albert II-laan 8 bus 3 - 1000 Brussel - klachten@ombudsmantelecom.be. De klachten ingediend bij de ombudsdienst zijn slechts ontvankelijk indien de Klant kan aantonen dat hij vooraf een poging tot oplossing heeft ondernomen bij Ortel Mobile.

C.10.3. Gerechtelijke bevoegdheid
Elk geschil betreffende de Overeenkomst, de uitvoering of interpretatie ervan, dat niet via Ortel Mobile of de ombudsdienst kon worden geregeld, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel als plaats waar de verbintenis is ontstaan, tenzij een bijzondere wet een andere bevoegdheid oplegt.

C.10.4. Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst.
Nuttige informatie voor Producten en Diensten die worden aangeboden onder de commerciële benaming Ortel Mobile
Indien u vragen heeft, bel dan gerust naar de klantendienst van Ortel Mobile. Een team van gespecialiseerde en meertalige medewerkers staat tot uw beschikking.


De klantendienst van Ortel Mobile is bereikbaar 7 dagen op 7:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur


Het nummer van de klantendienst voor particulieren is het volgende:
• via de telefoon of GSM, vanuit België:
Ortel Mobile Klanten: 1976 (gratis)
Anderen: 078 050 010


• via de telefoon of GSM, vanuit het buitenland: +32 78 050 010
Voor meer informatie over de Producten en Diensten die onder de commerciële benaming Ortel Mobile worden aangeboden, surf naar www.ortelmobile.be

Versie: juni 2013
De vennootschap Ortel Mobile NV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele drukfouten of enige andere vergissingen in deze uitgave. De kenmerken van de producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de algemene voorwaarden van Ortel Mobile voor meer gedetailleerde informatie.
© Ortel Mobile NV, alle rechten voorbehouden. V.U.: Ortel Mobile NV: Noordersingel 23, 2140 Antwerpen